برنامه مسئولیت پذیری اجتماعی (CRS)

 

ماموریت برنامه مسولیت پذیری اجتماعی(CRS)

1

تدوین سیاست راهبردی و نظارت بر فعالیت  گروه های جهادی و داوطلبان انجام امور نیکوکاری

2

مطالعه و طراحی ساختار علمی و اجرایی به منظور نهادینه سازی و ترویج جایگاه گروه های جهادی و داوطلبان امور نیکوکاری در دانشگاه

3

تهیه بانک اطلاعات گروه های جهادی و  داوطلبان انجام امور نیکوکاری

4

برگزاری نشست های مشترک با گروه های جهادی و  داوطلبان انجام امور نیکوکاری

5

برنامه ریزی به منظور افزایش کمی و کیفی مشارکت گروه های جهادی و  داوطلبان انجام امور نیکوکاری

6

بسیج منابع از طریق گروه های جهادی و  داوطلبان انجام امور نیکوکاری برای انجام پروژه های جهادی و دارای اولویت منطقه

7

احصای نیازمندی های اساسی در حوزه بیماری های شایع منطقه  و ترسیم نقشه مناطق کم برخوردا برای ورود هدفمند تیم های جهادی

8

توانمندسازی و ارتقاء مهارت کارشناسان برنامه در دانشگاه جهت مواجه و نظارت صحیح گروه های جهادی وداوطلبان انجام امور نیکوکاری دارا و فاقد مجوز درمنطقه

9

فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیر در منطقه و ارزش گذاری بر مولفه گروه های جهادی و داوطلبان انجام امور نیکوکاری در حوزه سلامت و کمک به ایجاد شبکه گروه های داوطلب با علایق مشترک

10

انجام پژوهش های کاربردی در حوزه مسولیت پذیری اجتماعی با همکاری گروه های جهادی و داوطلبان انجام امور نیکوکاری

11

تعامل سازنده با گروه های جهادی و داوطلبان انجام امور نیکوکاری سایر مناطق و استفاده حداکثری از توان ایشان

12

مستند سازی عملکرد ، فعالیت ها و رویداد های مرتبط گروه های جهادی و داوطلبان انجام امور نیکوکاری از طریق فیلم ،مستند زندگی خیرین ،چاپ کتاب

13

توانمند سازی گروه های جهادی و داوطلبان انجام امور نیکوکاری جهت انجام کارهای تخصصی با توجه به بحران و بلایا و بیماری های شایع  

14

سازمان دهی فعالیت گروه های جهادی و داوطلبان انجام امور نیکوکاری ،شناسایی سرشاخه ها و ایجاد مدیریت یکپارچه مشارکت

15

تشکیل کانون ها و تشکل های خیریه مبتنی بر گروه های و صنوف مختلف مثل کانون بانوان ،جوانان داوطلب انجام امور نیکوکاری

16

شناسایی گروه های داوطلب فعال در حوزه سلامت و احصاء مدل ها و روش های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق

17

ایجاد سامانه و ساختار جذب داوطلب تخصصی امور نیکوکاری درحوزه بهداشت و درمان به عنوان یک فرصت تخصصی جهت حمایت بیماران ارجاعی از مناطق محروم

18

تعریف مدل های جدید کار داوطلبانه برای گرو ه ها و اصناف مختلف در حوزه سلامت

19

نظارت صحیح بر عملکرد گروه های جهادی و داوطلبان انجام امور نیکوکاری ،حسن انجام کار و در نظر گرفتن شان و منزلت اجتماعی بیماران و نیاز منطقه  

20

تدوین و تنظیم عملکرد برنامه و گزارش فعالیت ها به صورت فصلی و گزارش به اداره کل در وزارت بهداشت

21

برنامه ریزی به منظور افزایش کمی و کیفی مشارکت متخصصین و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی

22

بارگزاری و تکمیل فرم های برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد

 


اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

محتوای مرتبط