سازمانهای مردم نهاد

ماموریت برنامه  سازمان های مردم نهاد

تدوین سیاست های راهبردی سازمان های مردم نهاد

ایجاد سامانه نرم افزاری و بانک اطلاعاتی سازمان های مردم نهاد

تبیین وضعیت موجود سمن ها و میزان موفقیت آن در تحقق اهداف

گسترش فعالیت سمن ها و تقویت سمن های استانی

ایجاد کمیته هماهنگی بین سمن های دارای ماموریت و موضوع مشابه

نظام پایش و ارزشیابی به منظور رصد فعالیت سمن ها (از نظر رعایت مفاد اساسنامه ،شفافیت مالی ،پاسخگویی مناسب به ذینفعان)

حمایت از برگزاری همایش های ملی،استانی ،بین المللی توسط سمن ها

کمک به سمن ها در برقراری ارتباط با سمن های مشابه در سایر کشورها و مجامع بین المللی مرتبط

تشکیل کمیته بحران در شرایط بحران در منطقه با سمن های مرتبط به منظور جلب حمایت های مردمی به صورت هدفمند و هدایت در جهت رفع بحران

آموزش به جامعه تحت پوشش سمن

آموزش به دانشجویان و صاحبان حرف پزشکی در آموزش مداوم جامعه پزشکی به منظور آشنایی با اهداف و فعالیت سمن ها

ورود اعضا انجمن های علمی و صنفی به هیئت مدیره سمن ها

تعیین سمن های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات و تجارب موجود

تدوین و انتشارکتاب سمن های حوزه سلامت در خصوص شرایط راه اندازی ( در خصوص گزارش رسالت سمن ها عملکرد )

همکاری در تهیه خطوط راهنمای تشخیصی درمانی

کمک به تدوین سند ملی بیماری های تحت پوشش سمن ها

حمایت از سمن ها در طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی و مداخلات میدانی با توجه به مشکلات شایع و بیماری های خاص منطقه

توانمند سازی سمن ها از طریق آموزش هیئت مدیره و هیئت موسس سمن های توانمند

احصاء فعالیت های اجرایی و پژوهشی قابل واگذاری به وزارت بهداشت به سمن های توانمند استانی

ایجاد زمینه مشارکت سمن ها در برنامه های حوزه سلامت

ایجاد هماهنگی و همکاری بین خیرین ، موسسات خیریه و سمن های سلامت جهت هم افزایی و تامین منابع مالی مورد نیاز سمن ها

تدوین اجرای بسته تکریم از سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت

حمایت از برنامه ها و فعالیت های جهادی سمن ها در حوزه های تخصصی مربوطه

مستند سازی کلیه برنامه ها ،فعالیت ها و رویداد های مرتبط با سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت و همکار موضوعات سلامت و اجتماعی

ایجاد راه اندازی سرای سمن های حوزه سلامت به عنوان یک فرصت تخصصی جهت ارتقاء سلامت مناطق محروم و کم برخوردار

رسیدگی به مشکلات حقوقی موسسات مردم نهاد

استفاده از ظرفیت سایر ادارات و ارگانها به منظور حمایت و  تسهیل در اجرای اهداف سمن ها

ترغیب و حمایت از اعضای انجمن های علمی-صنفی به تاسیس سمن ها مورد نیاز

نظارت صحیح بر عملکرد سمن ها ،حسن انجام کار و در نظر گرفتن شان و منزلت اجتماعی بیماران و نیاز منطقه

عقد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه و سازمان های مردم نهاد تخصصی یاری بخش دانشگاه و بیماران

حضور کارشناس برنامه در کمیته نظارت و ارزیابی ، کمیته مشارکت های اجتماعی استانداری

تدوین و تنظیم عملکرد برنامه و گزارش فعالیت ها به صورت فصلی و گزارش به اداره کل

اجرا،حضور و برنامه ریزی و تدوین برنامه ها و ارائه مشکلات و موانع اجرای برنامه ها در شورای مشارکت های مردمی دانشگاه

هماهنگی کادر تخصصی پزشکی و پیراپزشکی جهت حضور در استان و شهرستان های استانبا توجه به بیماری های نوپدید

انجام پروژه های میدانی ابلاغی از وزارت بهداشت با همکاری سمن های سلامت

بارگزاری و تکمیل فرم های برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد


اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

محتوای مرتبط