موسسات خیریه سلامت

ماموریت برنامه امور موسسات خیریه سلامت

تشکیل بانک اطلاعات جامع درمانگاه و  موسسات خیریه سلامت

تدوین محتوی جامع و مورد نیاز موسسات خیریه در حوزه سلامت در قالب پروژه های پژوهشی ،تحقیقاتی و مستندسازی فعالیتهای موسسات خیریه سلامت و چاپ بروشور و کتاب

بسترسازی برای ایجاد شبکه تخصصی موسسات خیریه و تشکل های مردمی در حوزه های مختلف نظام سلامت به صورت ملی و استانی (سرطان ،توانبخشی،درمانگاه خیریه  و...)

ایجاد موسسه تخصصی جهت حمایت و توسعه کمی و کیفی موسسات خیریه و ساماندهی برخی از نیازهای اساسی این موسسات

تدوین و بازنگری دستورالعمل نحوه تاسیس و اداره موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت

ایجاد نظام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیت های موسسات خیریه

سازمان دهی فعالیت های بین المللی و نحوه تعامل با مقام مشورتی سازمان ملل و تبادل تجربه با موسسات خیریه بین المللی

برنامه ریزی جهت انجام و هم افزایی موسسات خیریه سلامت در مواقع بحرانی از جمله زلزله ،سیل و... برای یاری مردم و نهادهای حاکمیت سلامت

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی و توانمند سازی موسسات خیریه سلامت در حوزه های ماموریتی

تسهیل گری و هوشمند سازی ارتباطات موسسات خیریه سلامت با نهاد های حاکمیتی و رفع مشکلات

رسیدگی به مشکلات حقوقی موسسات و مراکز موقوفی سلامت

آموزش و توانمند سازی مدیران و کارشناسان دانشگاه و متولیان امور خیریه در زمینه موسسات خیریه سلامت

کمک به ایجاد موسسات خیریه با عضویت گروه های مرجع و خیرین شاخص

تلاش در جهت افزایش سرمایه اجتماعی نظام سلامت و مشارکت بهتر شرکای اجتماعی نظام سلامت

اعمال شاخص اعتباربخشی موسسات خیریه بیمارستانی در اعتبار بخشی امور درمان

ایجاد موسسات خیریه حامی بیمارستان / انجمن های حمایت از بیماران و بیمارستان ها

استفاده از ظرفیت سایر ادارات و ارگانها به منظور حمایت و  تسهیل در اجرای اهداف موسسات خیریه سلامت

تعامل سازنده با مجمع خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر موسسات خیریه

مستند سازی کلیه برنامه ها ،فعالیت ها و رویداد های مرتبط با فعالیت موسسات خیریه سلامت و درمانگاههای خیریه

نظارت صحیح بر عملکرد موسسات خیریه سلامت ،درمانگاههای خیریه ،حسن انجام کار و در نظر گرفتن شان و منزلت اجتماعی بیماران و نیاز منطقه

رسیدگی به مشکلات حقوقی موسسات خیریه سلامت

بارگزاری و تکمیل فرم های برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد


اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

محتوای مرتبط