خیرین

 

ماموریت برنامه امورخیرین

1

تدوین سیاست راهبردی و نظارت بر فعالیت خیرین

2

مطالعه و طراحی ساختار علمی و اجرایی به منظور نهادینه سازی جایگاه خیرین سلامت در دانشگاه

3

تهیه بانک اطلاعات خیرین ،واقفین و گروه های داوطلب

4

برگزاری نشست های مشترک با خیرین حوزه سلامت

5

ساماندهی وضعیت موقوفات درمانی بر اساس مشکلات مطروحه دانشگاه

6

بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های کلان و دارای اولویت دانشگاه

7

احصای نیازمندی های اساسی حوزه سلامت،پلاک کوبی اموال اهدایی  و تعریف فرایند برای تحقق آنها از طریق خیرین

8

توانمندسازی و ارتقاء مهارت کارشناسان برنامه در دانشگاه جهت مواجه و نظارت با خیریه ها و خیرین سلامت دارا و فاقد مجوز درمنطقه

9

فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیر در منطقه و ارزش گذاری بر مولفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت

10

انجام پژوهش های کاربردی در حوزه خیرین

11

راه اندازی همراه سرا به عنوان یک فرصت تخصصی جهت حمایت بیماران ارجاعی از مناطق محروم

12

تدوین و تنظیم عملکرد برنامه و گزارش فعالیت ها به صورت فصلی و گزارش به اداره کل

13

مستند سازی عملکرد خیرین از طریق فیلم ،مستند زندگی خیرین ،چاپ کتاب

14

توانمند سازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی جهت  تاسیس موسسات خیریه

15

سازمان دهی فعالیت خیر،شناسایی سرشاخه ها و ایجاد مدیریت یکپارچه مشارکت برای فعالیت های خیر

16

تشکیل کانون ها و تشکل های خیریه مبتنی بر گروه های و صنوف مختلف مثل کانون بانوان خیر ،جوانان ،اصناف

17

اجرا،حضور و برنامه ریزی و تدوین برنامه های و ارائه مشکلات و موانع اجرای برنامه ها در شورای مشارکت های مردمی دانشگاه

18

ترغیب و حمایت از اعضای انجمن های علمی-صنفی به تاسیس موسسات خیریه سلامت مورد نیاز

19

بارگزاری و تکمیل فرم های برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد

 


اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

محتوای مرتبط